ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าแม่โจ้

Prestige Palace Alumni Maejo (ALUMNI_MAEJO)
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับหน่วยงาน
» ฐานข้อมูลศิษย์เก่าแม่โจ้
» ศิษย์เก่าแม่โจ้ที่ได้รับรางวัล ระดับชาติ
» ศิษย์เก่าแม่โจ้ที่ได้รับรางวัล ระดับนานาชาติ
» ศิษย์เก่าแม่โจ้กับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
» องค์ความรู้ของศิษย์เก่าแม่โจ้
» ปฏิทินกิจกรรมศิษย์เก่าแม่โจ้
» ทำเนียบรุ่นแม่โจ้
» Facebook ศิษย์เก่าสัมพันธ์
» Facebook เกียรติภูมิลูกแม่โจ้
» Facebook บทเพลงแห่งแม่โจ้
» Facebook กองพัฒนานักศึกษา ม.แม่โจ้
» Facebook สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ MAA
» Facebook ตลาดกลางศิษย์เก่าแม่โจ้
» คณะทำงาน
» ผู้ดูแลระบบ
 
ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
 1. ประวัติความเป็นมา
          
          “งานศิษย์เก่าสัมพันธ์” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 โดย “งานศิษย์เก่าสัมพันธ์” เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สังกัด “กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์” โดยมีหน่วยงานร่วมสังกัด จำนวน 6 หน่วยงาน ดังนี้

          1. งานบริหารและธุรการ
          2. งานจัดหางาน
          3. งานแนะแนว
          4. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
          5. งานกองทุนเพื่อการศึกษา
          6. งานสหกิจศึกษา

          ต่อมา มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงาน โดยคณะกรรมการปรับโครงสร้างส่วนงาน/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้เห็นชอบให้ตัดโอน “งานสหกิจศึกษา” ไปสังกัด“สำนักงานบริหารและพัฒนาวิชาการ” เพื่อรองรับการให้บริการของนักศึกษา ต่อมา “กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์” จึงปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากเดิมเป็น “กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์” พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และได้มีการแบ่งส่วนงานราชการภายในกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งส่วนงานราชการในหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งส่วนงานราชการในสำนักงานเลขานุการ กองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดีและได้แบ่งส่วนราชการภายในกองแนะแนว ฯ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 โดยแบ่งออกเป็น 5 งาน ดังนี้

          1. งานบริหารและธุรการ
          2. งานจัดหางาน
          3. งานแนะแนว
          4. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
          5. งานกองทุนเพื่อการศึกษา

          ต่อมามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีนโยบายให้หลอมรวมหน่วยงานระหว่าง “กองกิจการนักศึกษา” และ “กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์” เป็นหน่วยงานใหม่ชื่อ “กองพัฒนานักศึกษา” โดยสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 โดยมีจุดประสงค์ในการต่อตั้งเพื่อดำเนินการด้านการพัฒนานักศึกษาทั้ง 5 ด้าน อันได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่าให้มีความพร้อมทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิตสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

       ในปัจจุบัน “งานศิษย์เก่าสัมพันธ์” จึงเป็นหน่วยงานที่สังกัด “กองพัฒนานักศึกษา” สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นหน่วยงานมีทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลประวัติของศิษย์เก่าแม่โจ้ รวมถึงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ศิษย์ปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของศิษย์เก่าแม่โจ้ และเป็นหน่วยงานที่คอยประสานกับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับศิษย์เก่าแม่โจ้

       
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น3
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร.053 – 873192 053 - 873193